ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านเข้าสู่ เว็บศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย...ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานวันสำเร็จธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี "2554"

ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ขอเชิญร่วมงาน วันสำเร็จธรรมพระโพธิสัตว์ก
​วนอิม ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2554

16 ก.ค 54 ตอนกลางคืน : มีพิธีจุดไฟพระฤกษ์
: และพิธีสะเดาะเคราะห์ < พิธีนี้มีทุกคืนตลอดงาน

18 ก.ค. 54 ตอนกลางคืน : มีพิธีุลุยไฟ

19 ก.ค. 54 ตอนกลางวัน : หมี่การผัดหมี่เจ

20 ก.ค 54 ตอนกลางคืน : ทำพิธีดับดับไฟพระฤกษ์

*********************** เป็นอันเสร็จพิธี *************************

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เบื้องต้นแห่งพิธีกรรมเก้าอ้วงเจ

ในกาลครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอ ยู่ ณ ศิวาลัยรัตนสถาน มีบรรดาพระโพธิสัตว์ ท้าวมหาพรหม ท้าวสักกะ เทพเจ้า ยักษ์ นาค คนธรรพ์ กินนร ฯลฯ ได้พากันมาเฝ้าสมเด็จพระพุทธองค์ ในขณะนั้นมี

พระ มัญชุศรีโพธิสัตว์ ได้ทูลถามต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันพระเทพสัตตเคราะห์ทั้ง 7 พระองค์ ได้มีกุศลสะสมมาอย่างไร? กับมีปัจจัยเหตุอย่างไร? จึงได้เสวยทิพยผลอันรุ่งเรืองเพียบพร้อม

ไปด้วยยศ และอำนาจในเทวภพนี้”

สมเด็จ พระบรมศาสดาจึงมีพระพุทธดำรัสตอบว่า “ดูก่อนมัญชูศรี อันดาวเทพสัตตเคราะห์มั้ง 7 นั้น แท้จริงเป็น พระอวตารแห่งอดีตพระพุทธ 7 พระองค์ ทรงแบ่งภาคมาแสดงให้ปรากฏ กับพระโพธิสัตว์อีกสอง

พระองค์ ก็แบ่งภาคมาเป็นดาวพระราหู และดาวพระเกตุ รวมเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 ฉะนั้น จึงสมบูรณ์ด้วยอลังการแห่งยศ และอำนาจอันไม่มีปริมาณเห็นปานฉะนี้"

ในพระสูตร ปั๊กเต๊าโก๋วฮุดเชียวไจเอียงชั่วเมียวเกงกล่าวพระนามพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ คือ

1. พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ

2. พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ

3. พระเวปุลลรัตนโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ

4. พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ

5. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ

6. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ

7. พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ

8. พระศรีสุขโลกปัทมอรรถอลังการโพธิสัตว์

9. พระศรีเวปุลภสังสารโลกสุขอิศวรโพธิสัตว์

พระพุทธเจ้า 7 กับพระโพธิสัตว์ 2 ทรงตั้งปณิธาน จักโปรดสัตว์โลก จึงได้แบ่งกายมาเป็น เทพเจ้า 9 พระองค์ ด้วยกัน คือ

1. ไต้อวยเอี๊ยงเม้งทัมหลังไท้แชกุน

2. ไต้เจียกอิมเจ็งกื้อมื้งงวนแชกุน

3. ไต้กวนจิงหยิ้งลุกช้งเจงแชกุน

4. ไต้ฮั่งเฮี่ยงเม้งมุ่งเคียกนิวแชกุน

5. ไต้ปิ๊กตังง้วนเนี้ยบเจงกังแชกุน

6. ไต้โพ้วปั๊กเก๊กบู๊เอียกกี่แชกุน

7. ไต้เพียวเทียนกวนพัวกุงกวนแชกุน

8. ไต้ตั่งเม้งงั่วคูแชกุน

9. ฮุ้ยกวงไตเพียกแชกุน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อควรปฏิบัติ 10 ประการสำหรับผู้ถือศีลกินผัก

1.ชำระร่างกายให้สะอาดตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกิน ผัก

2.ทำความสะอาดเครื่องครัวและแยกใช้คนละส่วนกับผู้ ที่ไม่ได้ถือศีลกินผัก

3.ควรสวมชุดขาวตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก

4.ประพฤติตนดีทั้งกายและใจ

5.ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์

6.ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก

7.ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา

8.ผู้ที่อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ไม่ควรร่วมงานประเพณี ถือศีลกินผัก

9.หญิงมีครรภ์ไม่ควรดูพิธีกรรมใด ๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก

10.หญิงมีประจำเดือนไม่ควรร่วมพิธีกรรมใด ๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก


ไม่กินผักฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม กุยช่าย หลักเกียว(คล้ายกระเทียม) และใบยาสูบ

นอกจากนี้ การกินเจที่ถูกต้องคือ การกินรสชาติที่สะอาด ไม่มีงานหมักดอง เช่น เกี้ยมไฉ่ หนำเลี้ยบ

ไม่กินเนื้อสัตว์เลย ไม่ว่า นมหรือไข่ ไม่กินผักฉุนทั้ง 5 ชนิดตามที่กล่าวมา


ที่มา : http://www.phuketvegetarian.com/

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กำเนิดประเพณีถือศีลกินผัก จ.ตรัง

ศาลเจ้ากิ๋วอ๋องเอี่ย เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจ.ตรัง

ปัจจุบันมี ผู้สอดส่องดูแล คือ นาย ยงยุทธ ข่ายม่าน


ประวัติประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรัง

ตรัง เป็น จังหวัดหนึ่งที่มีการฟื้นฟูประเพณีถือศีลกินเจอันบริสุทธิ์จนเป็นที่รู้จัก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่ละปีจะมีคนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลสู่จังหวัด ตรัง

เพื่อร่วมปฏิบัติและชมพิธีการถือศีลกินเจ สืบเนื่องมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพ เข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในจังหวัดตรัง... ได้รวมกันให้นาย ลิ่มก๊กจุ้ย เป็นผู้อันเชิญกระถางธูปของเทพเจ้า 9 พระองค์

จากเมืองจีนมาบูชา ร่วมกันจัดงานถือศีลกินเจขึ้น เป็นครั้งแรกของจังหวัดตรัง อยู่ที่บริเวณวัดปอน (วัดประสิทธิชัย) ต่อมาเมื่อมีผู้ร่วมพิธีมากขึ้น ชาวจีนก็ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินและสร้างศาลเจ้าขึ้นเป็นครั้งแรก

เมื่อ ปี พ.ศ.2447ประเพณีถือศีล กินเจจังหวัดตรัง ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดตรังที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงหน้าเทศกาล ชาวไทยเชื้อสายจีนผู้นับ

ถือ และศรัทธาในประเพณีถือศีลกินเจ จะงดรับประทานอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ พืชผักที่มีกลิ่นฉุน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ทุกชนิด และนุ่งขาวห่มขาวตลอดระยะเวลาของงานประเพณี 9 วัน 9 คืน โดยใน

ระหว่าง ช่วงงานประเพณี นั้น ศาลเจ้าจีนแต่ละแห่งจะจัดขบวนแห่ "ร่างทรง" หรือ "ม้าทรง" ซึ่งเชื่อกันว่า"เจ้า" ลงประทับแล้ว จากการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทรมานร่างกายตนเองหลากรูปแบบ ออกเยี่ยมเยือนประ

ชา ชนผู้ศรัทธาที่ตั้งโต๊ะบูชาพร้อมกับจุดประทัดเพื่อเป็น การรับ"เจ้า" อย่างกึกก้องตามถนนสายต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภออื่นๆ รอบนอก

สำหรับ งานถือศีลกินเจ จะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน9 ตามปฏิทินจีน ก่อน วันพิธีหนึ่งวันในช่วงเช้า จะมีพิธีตั้งโต๊ะบวงสรวงอัญเชิญเทพเจ้าแห่งองค์พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิสัตว์ 2 พระองค์

มาเป็นสักขีพยานและแผ่เมตาต่อมนุษย์ใน ระหว่างพิธีถือศีลกินเจ ในช่วงกลางวันจะมีการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประทับร่างทรงออกเดิน เยี่ยมลูกหลานตามบ้านเรือน โดยแต่ละบ้านเรือนจะจัดโต๊ะตั้งเครื่องบวงสรวง

ไว้ หน้าบ้าน มีขบวนแห่ "เกี้ยว" หรือ "เค้ว" ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าแต่ละองค์ เมื่อขบวนแห่เกี้ยวมาถึงบ้านใครก็จะมีการจุดประทัดเพื่อต้อนรับพระในระหว่าง ประทับจะมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ ด้วยการทรมานร่างกาย

สำหรับวันสิ้นสุด แห่งการถือศีลกินเจ ในตอนกลางวันจะจัดทำพิธีส่งเทพเจ้าเง็กเชียนฮ่องเต้ กลับคืนสู่สรวงสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นวิมานที่พำนัก และตอนกลางคืนจะจัดทำพิธีส่งเทพเจ้าพระพุทธเก้าองค์ ออกสู่ทางทะเลเพื่อเสด็จกลับ

ยังวิมานชั้นฟ้าเมื่อส่งเสร็จแล้วก็เป็นอัน เสร็จสิ้นพิธีถือศีลกินเจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.trangzone.com