ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านเข้าสู่ เว็บศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย...ครับ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เบื้องต้นแห่งพิธีกรรมเก้าอ้วงเจ

ในกาลครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอ ยู่ ณ ศิวาลัยรัตนสถาน มีบรรดาพระโพธิสัตว์ ท้าวมหาพรหม ท้าวสักกะ เทพเจ้า ยักษ์ นาค คนธรรพ์ กินนร ฯลฯ ได้พากันมาเฝ้าสมเด็จพระพุทธองค์ ในขณะนั้นมี

พระ มัญชุศรีโพธิสัตว์ ได้ทูลถามต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันพระเทพสัตตเคราะห์ทั้ง 7 พระองค์ ได้มีกุศลสะสมมาอย่างไร? กับมีปัจจัยเหตุอย่างไร? จึงได้เสวยทิพยผลอันรุ่งเรืองเพียบพร้อม

ไปด้วยยศ และอำนาจในเทวภพนี้”

สมเด็จ พระบรมศาสดาจึงมีพระพุทธดำรัสตอบว่า “ดูก่อนมัญชูศรี อันดาวเทพสัตตเคราะห์มั้ง 7 นั้น แท้จริงเป็น พระอวตารแห่งอดีตพระพุทธ 7 พระองค์ ทรงแบ่งภาคมาแสดงให้ปรากฏ กับพระโพธิสัตว์อีกสอง

พระองค์ ก็แบ่งภาคมาเป็นดาวพระราหู และดาวพระเกตุ รวมเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 ฉะนั้น จึงสมบูรณ์ด้วยอลังการแห่งยศ และอำนาจอันไม่มีปริมาณเห็นปานฉะนี้"

ในพระสูตร ปั๊กเต๊าโก๋วฮุดเชียวไจเอียงชั่วเมียวเกงกล่าวพระนามพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ คือ

1. พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ

2. พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ

3. พระเวปุลลรัตนโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ

4. พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ

5. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ

6. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ

7. พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ

8. พระศรีสุขโลกปัทมอรรถอลังการโพธิสัตว์

9. พระศรีเวปุลภสังสารโลกสุขอิศวรโพธิสัตว์

พระพุทธเจ้า 7 กับพระโพธิสัตว์ 2 ทรงตั้งปณิธาน จักโปรดสัตว์โลก จึงได้แบ่งกายมาเป็น เทพเจ้า 9 พระองค์ ด้วยกัน คือ

1. ไต้อวยเอี๊ยงเม้งทัมหลังไท้แชกุน

2. ไต้เจียกอิมเจ็งกื้อมื้งงวนแชกุน

3. ไต้กวนจิงหยิ้งลุกช้งเจงแชกุน

4. ไต้ฮั่งเฮี่ยงเม้งมุ่งเคียกนิวแชกุน

5. ไต้ปิ๊กตังง้วนเนี้ยบเจงกังแชกุน

6. ไต้โพ้วปั๊กเก๊กบู๊เอียกกี่แชกุน

7. ไต้เพียวเทียนกวนพัวกุงกวนแชกุน

8. ไต้ตั่งเม้งงั่วคูแชกุน

9. ฮุ้ยกวงไตเพียกแชกุน

1 ความคิดเห็น: